Кафедра

Персонал кафедри
Освітні програми
Навчальні плани
Випускники кафедри

Сучасний політичний, економічний і культурний розвиток українського суспільства послідовно повертається до психологізації, оскільки людина займає центрову позицію в усіх соціальних перетвореннях. Розповсюджуючи і поглиблюючи психологічні знання передові спеціалісти даної галузі здійснюють суспільні реформації і трансформації.

Цінний педагогічний досвід з координації та розвитку начально-наукового потенціалу студентів ТНТУ ім. І. Пулюя презентує кафедра психології.

Кафедра створена згідно до Листа Департаменту Вищої освіти Міністерства освіти і науки України № 4.3-5/1979 від 27.09.2000 р., та наказу Ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя № 233-01 від 17 жовтня 2000 року. Завданнями кафедри є: освітня та виховна діяльність молодого покоління; пропаганда психологічних знань про визначальну роль людського фактора в науково-технічному прогресі, а саме: в промисловості, транспортній галузі, енергетиці, інженерії, управлінні; здійснення практичної роботи за напрямами: психодіагностика, психокорекція, психотерапія, психологічна реабілітація тощо. А також проведення наукових досліджень теоретико-прикладного змісту.

Кафедру психології очолює доктор психологічних наук, професор Буняк Надія Андрониківна. Навчально-методичний та виховний процеси за роки існування кафедри здійснював висококваліфікований викладацький персонал: д. психол. н., професор Буняк Н.А.; д. психол. н., професор Ложкін Г.В.; д. мед. н., професор Вадзюк С.Н.; д. мед. н., професор Федонюк Я.І.; д. мед. н., професор Кузів О.Є.; д. і. н., професор Стоцький Я.В.; д. біол. н., професор Покотило О.С.; к. психол. н., доцент Вишньовський В.В.; к. пед. н., доцент Кравець Н.Б.; к. пед. н., доцент Кавецький В.Є.; к. пед. н., доцент Міщук Н.Й.; к. психол. н., доцент Моначин І.Л.; к. психол. н., доцент Мудрак М.А.; к. психол. н., доцент Періг І.М.; к. і. н., доцент Полянський Ф.І.; к. психол. н., доцент Семенів Н.М.; к. психол. н., ст. викладач Гірняк Г.С.; ст. викладач Сівчук П.І.; асистент Ямпольська Н.Я.; ст. лаборант Матвійчук І.М.; ст. лаборант Костюк Л.Р.; ст. лаборант Мисак М.М.; лаборант Говда Т.О.

З 2001 р. відкрито аспірантуру зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». В науковому аспекті викладачі кафедри працюють в різносторонніх галузях науки про що свідчать теми захищених ними дисертацій: Буняк Н.А. «Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі», Ложкін Г.В. «Психологічні основи прогнозування підготовки військових спеціалістів», Вадзюк С.Н. «Перекисне окислення ліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця», Федонюк Я.І. «Закономерности адаптационно-реадаптационных преобразований скелета при различных режимах двигательной активности», Кузів О.Є. «Структурна основа адаптації органів імуногенезу до харчової депривації та при застосуванні ентеросорбції», Стоцький Я.В. «Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігійної політики у 1944-1964 рр.», Покотило О.С. «Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні», Вишньовський В.В. «Формування особистісної готовності в майбутніх практичних психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками», Кравець Н.Б. «Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи», Кавецький В.Є. «Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах», Міщук Н.Й. «Формування Теоретичних знань в процесі вивчення біології (VIII клас)», Моначин І.Л. «Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації втрати роботи», Мудрак М.А. «Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості старшокласників», Періг І.М. «Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного закладу», Полянський Ф.І. «Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941-1944)», Семенів Н.М. «Розвиток української етнопсихології в західній діаспорі ХХ століття», Гірняк Г.С. «Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах».

За час діяльності кафедри викладачами видрукована велика кількість наукової продукції: монографії, видані в Україні та за її межами, посібники, підручники, наукові статі, навчально-методичні комплекси.

Із 2004 р. на кафедрі відкрито спеціальність «Психологія» для підготовки фахівців бакалаврів із спеціалізацією «Інженерна психологія»; у 2008 році проведено акредитацію спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та ліцензовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2009 році акредитовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2012 році ліцензовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. У 2013 році акредитовано спеціальність «Психологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Студенти спеціальності «Психологія» є переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад із психології.

У 2008 р. І.М. Періг, І.Л. Моначин заснували наукове товариство студентів-психологів «Психологи – інженери людських душ».

З листопада 2010 року виходить створена на кафедрі студентська газета «Інтроспекція», яка покликана сприяти розвитку студентського самоврядування, доносити необхідну інформацію до студентів та викладачів ТНТУ імені І. Пулюя, надавати психологічну допомогу студентам.

При кафедрі діяв Центр практичної психології (2004-2008 рр.), діяльність якого поширювалася на студентів, викладачів та громадян міста і області.

На кафедрі проводилось наукове дослідження таких тем: «Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в залежності від індивідуальних особливостей студентів у вищих навчальних закладах технічного профілю» (керівник: професор Буняк Н.А., 2005) та «Каузалістика суспільних конфліктів в Україні» (керівник: доцент Періг І.М. 2007-2009).

У період з 2009 по 2011 рр. за дорученням Ректорату ТНТУ імені І. Пулюя професорсько-викладацький склад кафедри «Психології у виробничій сфері під керівництвом завідувача кафедри д.психол.н., професора Н.А. Буняк проводив науково-дослідну роботу на теми: «Викладач очима студента», та «Адаптація студентів І та ІІ курсів ТНТУ імені І. Пулюя до навчального закладу».

Викладачами кафедри були розроблені відповідні анкети та оброблені дані, що отримані в результаті анкетування. Результати роботи неодноразово доповідалися завідувачем кафедри д. психол. н., професором Буняк Н.А. на науково-методичних радах, на Вчених радах ТНТУ імені І. Пулюя та лягли в основу рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу.

На основі цих тем формуються теми випускних, дипломних та магістерських робіт і дисертацій.

Кафедра налагоджує зв’язки з закладами І-ІІ рівня акредитації з метою можливості здобуття вищої освіти зі спеціальності «Психології» випускниками цих закладів за скороченим терміном навчання (з 2 курсу).

Кафедра співпрацює з провідними навчальними і науковими закладами України: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним технічним університетом України «КПІ», Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

Для ознайомлення із здобутками та досягненнями співробітників кафедри, випускників та студентів створено сторінку у мережі Facebook.

В рамках міжнародного співробітництва налагоджується співпраця з Вищою школою управління охороною праці (м. Катовіце, Польща).

Випускники нашого вузу мають можливість працювати в різноманітних галузях: освітні установи (школи, дитячі садки, ВНЗ); соціальні організації (дитячі центри творчості й дозвілля, дитячі будинки, притулки); установи з підбору й відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації); медичні установи (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри); підприємства, фірми; правоохоронні органи (суди, дитячі приймальні розподільники, колонії, прокуратура, управління внутрішніх справ); телефони довіри; МНС, служби порятунку, митниці, військові організації; психотерапевтичні, психологічні консультативні служби тощо.